Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fotografie Wiersma – voor verkoop via internet

Algemene voorwaarden van Fotografie Wiersma., kantoorhebbende te Eurolaan 14 unit 04, 8447 SM Heerenveen, in Nederland.

Fotografie Wiersma | Eurolaan 14-4 | 8447 SM | Heerenveen | (0031) 0513-682288

info@fotografiewiersma.nl

Kvk: 60339810

Btw-nr: NL8538.65.450B01

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) van Fotografie Wiersma

Nederland BV. en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis.

1.2 Fotografie Wiersma statutair gevestigd te Heerenveen(kan ook aangeduid worden met Fotografie Wiersma)

1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

1.4 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website van Fotografie Wiersma een

bestelling plaatst (kan ook aangeduid worden met Consument).

1.5 Leverancier: de producent van de producten die Fotografie Wiersma aanbiedt via het internet.

1.6 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen Fotografie Wiersma en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.7 Dienstverlening: de door of namens Fotografie Wiersma al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten.

1.8 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van Fotografie Wiersma aan de Klant, daaronder begrepen,maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.

1.9 Overmacht: elke van de wil van Fotografie Wiersma onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Fotografie Wiersma noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij Fotografie Wiersma of de Leverancier.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de Fotografie Wiersma website gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen Fotografie Wiersma en de Klant, waarbij Fotografie Wiersma diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Wiersma worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Fotografie Wiersma en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst.

2. Fotografie Wiersma heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij Fotografie Wiersma en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

Artikel 3. Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en)

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Fotografie Wiersma is vrijblijvend en bindt Fotografie Wiersma niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Fotografie Wiersma is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Fotografie Wiersma schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website van Fotografie Wiersma middels het invullen van het bestelformulier.

3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Fotografie Wiersma

3.4 Fotografie Wiersma is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Fotografie Wiersma de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Fotografie Wiersma , uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Fotografie Wiersma geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Fotografie Wiersma op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Fotografie Wiersma is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Fotografie Wiersma .

5.2  Fotografie Wiersma en zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk als door school of hulp ouders een kind vergeten wordt voor de camera neer te zetten, met als gevolg dat er van dat kind geen individuele foto kan worden gemaakt.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Indien Fotografie Wiersma door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Fotografie Wiersma als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.

6.3 Fotografie Wiersma zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 7. Klachten

7.1 Fotografie Wiersma neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Fotografie Wiersma.

7.2 Fotografie Wiersma spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Fotografie Wiersma . De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Fotografie Wiersma in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 9. Leveren van producten

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgingdienst.

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

9.3 Fotografie Wiersma zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Fotografie Wiersma binnen zijn.

Artikel 10. Recht van herroeping

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 7 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen of de goederen te retourneren. De retourkosten komen ter rekening van Fotografie Wiersma . Uitzondering op deze regeling vormen producten die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd zoals onder andere: foto-opdrachten, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd werden.

10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Artikel 11. Toestemming van de Klant

11.1 De Klant geeft Fotografie Wiersmatoestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.

11.2 De Klant geeft Fotografie Wiersma toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.